+32 33 03 71 61

Boek jouw online meeting

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder kan u de algemene voorwaarden van Evoqia opzoeken.

  1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, zijn enkel onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de relatie EVOQIA - klant (m.i.v. opdrachtgever), met uitsluiting van alle andere algemene en bijzondere voorwaarden. De klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
  2. De door EVOQIA opgegeven termijnen van levering en uitvoering gelden slechts als richtlijn en zijn geenszins verbindend. De klant zal geen enkele vordering hebben, uit welken hoofde dan ook, voor het geval de aangeduide termijn wordt overschreden en dit ongeacht de oorzaak. De klant is gehouden alle gegevens, bescheiden, documenten, ... die EVOQIA volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van haar opdracht, tijdig en in de gewenste vorm over te maken aan EVOQIA. EVOQIA heeft het recht de uitvoering van haar opdracht op te schorten tot het moment aan de verplichting onder 2, 2de lid is voldaan. Indien EVOQIA ten gevolge van het laattijdig of het te laat verschaffen van gegevens, bescheiden, ...door de klant, bepaalde documenten, aangiftes, ... buiten de wettelijke of anderzins opgelegde termijn indient, komt dit enkel en alleen ten laste van de klant. EVOQIA kan, onder geen beding, aangesproken worden tot vergoeding van de geleden schade.
  3. Klachten betreffende de geleverde prestaties en/of facturatie dienen EVOQIA te bereiken, op straffe van niet-ontvankelijkheid, met een gemotiveerd aangetekend schrijven en dit binnen de 15 dagen na respectievelijk de prestatie of de datum van facturatie. Klachten hebben niet tot gevolg dat de betalingsverplichtingen van de klant worden opgeschort.
  4. EVOQIA is niet aansprakelijk voor haar fouten, met inbegrip van haar zware fout. EVOQIA heeft het recht bepaalde werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. EVOQIA is niet aansprakelijk voor het opzet en de fouten -met inbegrip van de zware fouten - van zijn uitvoeringsagenten en aangestelden (met inbegrip van de werknemers). EVOQIA is niet aansprakelijk in geval van overmacht, waaronder ten titel van voorbeeld oorlog, brand, toeval, falen van het electronisch systeem, de internetverbinding en andere omstandigheden, begrepen in de ruimst mogelijke zin van het woord. In dergelijke geval worden de verplichtingen van EVOQIA opgeschort. De aansprakelijkheid van EVOQIA, contractueel en/of buitencontractueel, blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor de uitvoering van de betwiste prestatie, met een maximum van 5.000,00 EUR .
  5. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van EVOQIA. Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd en wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR. Bij niet tijdige betaling worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Eventuele tussengekomen laattijdige betalingen leiden er niet toe dat het verschuldigde forfaitaire schadebeding herberekend dient te worden. Laattijdige betalingen worden vooreerst aangerekend op de verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten. Compensatie en verrekening door de klant van facturen en/of bedragen verschuldigd aan EVOQIA, met facturen en/of bedragen verschuldigd door EVOQIA aan de klant, kan enkel na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door EVOQIA. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft EVOQIA het recht haar verdere prestaties op te schorten.
  6. De nietigheid van een der clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.
  7. De relatie tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen, in voorkomend geval de Vrederechter van het zevende kanton te Antwerpen, bevoegd.