Algemene Voorwaarden & Service levels

ALGEMENE VOORWAARDEN, van toepassing op alle overeenkomsten (A)

A.1 Definities

In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: “IT Connect”: IT Connect, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met vennootschapszetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0883.403.942, opererende onder de commerciële benaming ‘Evoqia’. “de Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon die als klant contracteert met IT Connect “Algemene Voorwaarden”: huidige algemene voorwaarden van IT Connect, inbegrepen – in geval van domein-, site-, server of applicatiehosting - de voorwaarden geldig voor domein-, site-, server of applicatiehosting

A.2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk voor alle producten en diensten die aangeboden worden door IT Connect en hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien de bestelling/opdracht en/of algemene voorwaarden van de Klant andersluidende bepalingen zouden inhouden. Afwijkende voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan IT Connect.

A.3 Totstandkoming van de overeenkomst – gebruik van software en hardware

A.3.1  IT Connect is slechts gebonden na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht van de Klant. De Klant erkent door het plaatsen van een bestelling/opdracht door IT Connect voorafgaand voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software en hardware teneinde hem toe te laten op eigen risico de geschiktheid hiervan en de verenigbaarheid van de systemen na te gaan en te beoordelen.  

A.3.2  De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door IT Connect wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de Klant in licentie wordt gegeven, zullen door de Klant worden nageleefd. De Klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de Klant. De Klant erkent uitdrukkelijk dat hij enkel een licentie verwerft op de software, zonder enig eigendomsrecht. De Klant mag onder geen enkel beding de software afstaan, in concessie geven, verpanden of op enigerlei wijze bezwaren met een zakelijk recht. De Klant zal de eigendomsvermeldingen op de programma's en gebruikshandleidingen in goede staat onderhouden, en erop toezien dat de vertrouwelijkheid van de software wordt geëerbiedigd. De Klant zal IT Connect vrijwaren zowel in hoofdsom als in intresten en kosten voor de gevolgen van elke  eventuele inbreuk op deze voorwaarden. 

 

A.4 Leverings- en/of uitvoeringstermijnen

De door IT Connect opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of schadevergoeding. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de bestelde goederen ter beschikking van de Klant gesteld in de lokalen van IT Connect, waar de levering wordt verondersteld plaats te vinden. Eventuele transport - en verplaatsingskosten zijn steeds voor rekening van de Klant. De overdracht van de risico’s van IT Connect naar de Klant heeft in ieder geval plaats vanaf het moment dat de goederen de lokalen van IT Connect verlaten.

A.5 Prijzen

De prijzen die IT Connect in haar offerte meedeelt zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. Alle prijzen zijn exclusief BTW. In geval van stijging van de loonkost en/of aankoopprijzen en/of andere prijscomponenten van IT Connect uitgedrukt in Euro,  zal IT Connect van rechtswege gerechtigd zijn de prijzen overeenkomstig aan te passen met onmiddellijke ingang. Tarieven door IT Connect meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties  tijdens normale werkuren, zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief wettelijke feestdagen.

A.6 Facturatie – Klachten - Betaling

A.6.1  De Klant zal de goederen bij ontvangst/afhaling en de diensten bij levering inspecteren op hun mogelijke non-conformiteit en/of gebreken. Klachten in dit verband dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekende post ter kennis te worden gebracht van IT Connect, bij gebreke waarvan de goederen en diensten als aanvaard worden beschouwd. Een eventuele vordering op basis van verborgen gebreken dient door de Klant te worden ingesteld binnen de twee weken na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering conform artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering dient in ieder geval, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen het jaar na de levering van de goederen en diensten in kwestie.

A.6.2  Tenzij anders overeengekomen zijn de facturen van IT Connect betaalbaar binnen de 30  dagen na factuurdatum. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als reden worden aangevoerd om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan protest van een factuur per aangetekend schrijven binnen de zeven werkdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten. De betalingen worden gedaan te Mechelen (België). Elk bedrag dat niet tijdig aan IT Connect betaald wordt, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 % van het openstaande bedrag (met een minimum van € 100), evenals met een conventionele nalatigheidsintrest van 8 % per jaar op het verschuldigde bedrag. De niet tijdige betaling van één bedrag aan IT Connect heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat alle openstaande niet-vervallen bedragen verschuldigd door de betrokken Klant onmiddellijk integraal opeisbaar worden en dat IT Connect - zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover zij beschikt - het recht heeft elke verdere levering aan en/of prestatie voor de betrokken Klant op te schorten tot dat deze laatste alle openstaande bedragen (inclusief intresten en schadebeding) aangezuiverd heeft. Dit schorsingsrecht in hoofde van IT Connect bestaat bij elke inbreuk op de verplichtingen van de Klant uit hoofde van een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, alsook elke handeling van de Klant die op ernstige wijze het imago en de reputatie van IT Connect benadeelt. Bij niet-tijdige betaling behoudt IT Connect zich bovendien van rechtswege het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de betrokken overeenkomsten te ontbinden in het nadeel van de Klant. Dit gebeurt door kennisgeving van deze wil tot ontbinding bij aangetekend schrijven. De ontbinding gaat in op datum vermeld op het afgiftebewijs van de aangetekende zending. De Klant zal van rechtswege gehouden zijn IT Connect volledig te vergoeden voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade die door IT Connect geleden wordt bij ontbinding van een overeenkomst door IT Connect of ingeval van éénzijdige verbreking van een overeenkomst door de Klant.

A.6.3  De geleverde goederen blijven van rechtswege de volledige eigendom van IT Connect tot ontvangst door deze laatste van de integrale prijs van de betrokken goederen, eventueel verhoogd met de toepasselijke intresten, schadevergoedingen en kosten. De Klant verbindt zich er toe IT Connect in staat te stellen weer bezit te nemen van de niet- betaalde goederen en haar werknemers toegang tot zijn lokalen te verlenen om deze weg te halen.      De Klant verbindt er zich op straffe van schadeloosstelling tevens toe IT Connect op de hoogte te brengen van elk beslag op de goederen wanneer deze nog niet volledig zouden zijn betaald. De geleverde goederen kunnen, zolang het eigendomsvoorbehoud van IT Connect van toepassing blijft, door de Klant nooit aangewend worden als pand of borg voor een schuldvordering van derden.

A.7 (Omvang) aansprakelijkheid van IT Connect

A.7.1  IT Connect is niet aansprakelijk voor rechtstreekse schade en/of onrechtstreekse of gevolgschade tengevolge van tekortkoming in de naleving van haar verplichtingen, tenzij in geval van zware of opzettelijke fout in haar hoofde.  Daarnaast is IT Connect, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout in haar hoofde, eveneens niet aansprakelijk voor rechtstreekse schade en/of onrechtstreekse of gevolgschade 

veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit (vertraging bij) het uitvoeren van reparaties, het verrichten van onderhoudswerkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen. Met onrechtstreekse of gevolgschade wordt onder andere maar niet beperkt bedoeld financiële of commerciële verliezen, het verlies van gegevens of investeringen, verlies van klanten, verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Klant, verlies van goodwill, imagoschade, administratieve kosten en de vertraging of onderbreking van de activiteit van de Klant of een derde partij, ongeacht of deze schade veroorzaakt werd door een daad, een verzuim, een fout of een onachtzaamheid van IT Connect, haar werknemers en/of haar (onder)aannemers. Meer in het bijzonder maar zonder afbreuk te doen aan hoger vermelde algemene bepalingen, kan IT Connect op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software, daarbij rekening houdend met de specificaties, documentatie en instructies van IT Connect. De Klant zal IT Connect te allen tijde vrijwaren tegen alle desbetreffende aanspraken van derden en dit zowel in hoofdsom als in intresten en kosten. 

A.7.2  De aansprakelijkheid van IT Connect is – in de gevallen dat deze niet expliciet of impliciet contractueel is uitgesloten – alleszins beperkt tot (i) de materiële schade aan installaties en eigendommen van de Klant en van derden en (ii) hun lichamelijke schade, welke rechtstreeks ontstaan zijn door een zware of opzettelijke fout begaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, met een maximum per gebeurtenis (schadegeval) gelijk aan het totale bedrag dat aan de Klant door IT Connect gefactureerd werd voor verkoop en levering van goederen en diensten die in rechtsreeks verband staan met het schadegeval, waarbij een reeks van samenhangende en/of met elkaar verband houdende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis. Alle verdere aansprakelijkheid voor (de voormelde) materiële en lichamelijke schade is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid van IT Connect is ook uitgesloten voor alle andere schade ontstaan uit en/of verband houdende met een fout (inclusief zware of opzettelijke fout) begaan tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst, waaronder o.a. indirecte of gevolgschade (zoals o.a. winstderving, gemiste kansen) en immateriële schade (zoals o.m. morele schade), ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid van ontstaan en de omvang van de schade. De Klant vrijwaart IT Connect voor alle desbetreffende aanspraken van derden, waaronder aanspraken vanwege het niet of niet voldoende door de Klant nakomen van verplichtingen jegens deze derden. Mocht op bovenvermelde bepaling van art. A.7.2 te eniger tijd geen beroep kunnen worden gedaan, dan is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid van IT Connect beperkt tot hoogstens 3.500 euro per gebeurtenis, als boven omschreven. In geval van een mogelijke buitencontractuele aansprakelijkheid van IT Connect is een eventuele schadevergoeding in elke hypothese beperkt tot de dekking verleend door haar verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid. IT Connect zal een kopie van haar verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid op eenvoudig verzoek aan de Klant overmaken.

A.7.3  Meer in het bijzonder maar zonder afbreuk te doen aan hoger vermelde bepalingen, is de waarborg met betrekking tot de door IT Connect verkochte goederen te allen tijde beperkt tot de door de toeleverancier of fabrikant van die goederen toegekende waarborg. Bovendien is de waarborg alleszins beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van elke aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. In geval de Klant een beroep wenst te doen op voormelde waarborg verschaft door de toeleverancier of fabrikant van goederen, dient hij de bewuste goederen persoonlijk of bij aangetekende zending af te leveren op de zetel van IT Connect in hun originele verpakking, samen met een kopie van de aankoopfactuur en het eventueel meegeleverde garantiebewijs. Eventuele kosten hiervan kunnen niet verhaald worden op IT Connect.   Deze waarborg verschaft door de toeleverancier of fabrikant van de goederen vervalt in ieder geval in één van de volgende omstandigheden:

 • bij niet correct gebruik, misbruik of gebruik van het goed dat afwijkt van de gebruiksvoorschriften;
 • ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud van de producten
 • ingeval van herstellingen, wijzigingen, vervangingen of toevoegingen van onderdelen, of van andere ingrepen, die niet door IT Connect of een door de toeleverancier/fabrikant aangeduide derde zijn uitgevoerd.

A.8 Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten, alsook van de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen IT Connect en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij IT Connect of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt de Klant slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar recht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. Buiten de overeengekomen doelstellingen zal de Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IT Connect de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen van IT Connect of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. In geval van niet naleving van deze verplichtingen zal de Klant IT Connect vrijwaren (zowel in hoofdsom als in intresten en kosten) voor elke vordering vanwege derden, ook na beëindiging van de overeenkomst. IT Connect verklaart gerechtigd te zijn het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door IT Connect geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

A.9 Overmacht

IT Connect is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met de Klant indien er zich overmacht voordoet.  Indien de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal IT Connect alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer blijkt dat dit niet meer mogelijk is, behoudt IT Connect zich het recht voor de overeenkomst te herzien of te ontbinden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding ten aanzien van de Klant of derden. Eventuele door IT Connect reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden.

A.10 Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

Zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover zij beschikt, behoudt IT Connect zich het recht voor elke overeenkomst van rechtswege onmiddellijk te beëindigen door middel van een kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de Klant, zonder een opzegtermijn in acht te nemen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, in de volgende gevallen:

a) elke inbreuk op de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden), alsook elke handeling die op ernstige wijze het imago en de reputatie van IT Connect benadeelt, die langer dan zeven kalenderdagen voortduren nadat de Klant bij aangetekende brief werd aangemaand deze inbreuken en/of handelingen te staken of recht te zetten;

b) insolventie, staking van betaling of verwikkeling van de Klant in een faillissements- of WCO-procedure, en elke situatie waaruit redelijkerwijs de insolvabiliteit van de Klant blijkt.

In geval van dergelijke voortijdige beëindiging van een overeenkomst is de Klant gehouden tot betaling van de diensten en/of producten die reeds uitgevoerd en/of geleverd werden. Ook is hij gehouden tot vergoeding van de schade die door IT Connect geleden wordt, met een forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW, zonder afbreuk te doen aan het recht van IT Connect om een hogere schadevergoeding te eisen indien zij aantoont dat haar schade dit minimumbedrag overstijgt.

A.11 Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met IT Connect voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel kunnen worden overgedragen aan derden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van IT Connect. Alle (gerechts)kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten en dienstenverstrekkers, en schade die IT Connect draagt in verband met de incasso van schuldvorderingen of de verdediging in rechte van IT Connect tegen dilatoire of onterechte aanspraken van de Klant, zijn ten laste van laatstgenoemde. De eventuele ongeldigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) heeft geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst, van deze Algemene Voorwaarden als dusdanig of van de andere clausules hiervan. De partijen zullen elke ongeldige clausule te goeder trouw onmiddellijk vervangen door een andere clausule die zo nauw mogelijk aansluit met de intentie van de vervangen clausule. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de Klant moeten binnen de acht dagen per aangetekend schrijven aan IT Connect worden meegedeeld.

A.12 Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank 

Elke overeenkomst tussen IT Connect en de Klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen of Antwerpen bevoegd, naar keuze van de eiser.

ALGEMENE VOORWAARDEN,   geldig voor domein-, site-,  server of applicatiehosting (B)

B.1 Gebruik door de Klant

De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die zich op zijn site, server(s) of applicatie bevinden. De Klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van IT Connect of derden. De activiteiten van de Klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De Klant verzekert te allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur en systemen ter beschikking gesteld of verkocht door IT Connect. Het gebruik van sites met illegale software alsook spamming op de ter beschikking gestelde of verkochte apparatuur en systemen is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot onmiddellijke verbreking van de overeenkomst lastens de Klant. De Klant zal op eerste verzoek IT Connect hiervoor vrijwaren (in hoofdsom en in intresten en kosten, inclusief advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen IT Connect die hiermee verband houdt. Onverminderd de overige rechten in hoofde van IT Connect, verbindt de Klant zich er verder toe om onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van IT Connect tot verwijdering en/of aanpassing van de informatie opgeslagen op de apparatuur en/of systemen.

B.2 Inspanningsverbintenissen in hoofde van IT Connect

IT Connect streeft er te allen tijde naar haar netwerk- en serversystemen permanent toegankelijk te maken voor de Klant. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst staat de Klant zelf in voor het nemen van de nodige back-ups. Indien het nemen van back-ups wordt toevertrouwd aan IT Connect, zal zij alle nodige maatregelen nemen om enig dataverlies te vermijden. IT Connect zal de door de Klant verstrekte informatie en (persoons)gegevens op een adequate wijze bewaren en, rekening houdend met de beproefde methoden en de staat van de techniek, alle nodige maatregelen nemen teneinde deze gegevens te vrijwaren tegen verlies. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat hogervermelde engagementen vanwege IT Connect elk een inspanningsverbintenis in hoofde van IT Connect inhouden en geen resultaatsverbintenis. 

B.3 Duur en beëindiging

B.3.1. Vendor Hosted applicaties

Een overeenkomst tussen de Klant en IT Connect wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Elke Partij kan op elk ogenblik deze overeenkomst beëindigen mits betekening per aangetekend schrijven van een opzeggingstermijn van drie maanden. 

B.3.2. Partner Hosted applicaties

Een overeenkomst tussen de Klant en IT Connect wordt afgesloten voor een vaste duur van 12 maanden / 24 maanden / 36 maanden. Indien Partijen geen keuze specificeren wordt  de overeenkomst aangegaan voor een vaste duur van 12 maanden. 

Een overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij indien :

 • een Partij minstens twee maanden voor de einddatum van de lopende termijn aan de andere Partij per aangetekend schrijven betekent dat zij zich verzet tegen dergelijke verlenging
 • IT Connect minstens zes weken voor de einddatum van de lopende termijn aan de Klant schriftelijk ter kennis brengt dat zij akkoord gaat met een verlenging doch tegen nieuwe voorwaarden, die ineens mee betekend moeten worden aan de Klant. Laatstgenoemde beschikt dan over een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van de voormelde kennisgeving om vooralsnog per aangetekend schrijven aan IT Connect te melden dat hij zich verzet tegen een verlenging tegen die nieuwe voorwaarden. Indien de Klant dergelijk schrijven niet (tijdig) verstuurd, wordt de betrokken overeenkomst verlengd tegen de nieuwe door IT Connect betekende voorwaarden. Bij Partner Hosted Applicaties kan een opzeg geen aanleiding geven tot de terugbetaling van reeds betaalde licentie- en/of hosting vergoedingen, welke door IT Connect op jaarbasis afgerekend worden met de Vendor.

B.4 Vertrouwelijkheid - Verwerking van persoonsgegevens 

IT Connect verbindt zich ertoe om alle haar verstrekt gegevens en informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en in geen geval inzage hierin te geven aan derden. De Klant verbindt zich er toe de persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer te verzamelen en te verwerken. Het beheer en verantwoordelijkheid van de wachtwoorden die toegang geven tot de applicaties zijn de verantwoordelijkheid van de klant. IT Connect verbindt er zich toe conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer enkel te handelen in opdracht van de Klant, behalve indien zij ingeval van een wettelijke bepaling verplicht wordt te handelen in opdracht van een derde.

SERVICE LEVEL AGREEMENT

IT Connect bvba (Evoqia) levert,  implementeert en ondersteunt  specifieke bedrijfstoepassingen gebaseerd op Cloud Technologie.   Dit impliceert dat uw applicaties en data zich op verschillende locaties kunnen bevinden,  zoals gespecificeerd in onderstaande tabel:

Toepassing Vendor Server Lokatie
SugarCRM Dimension Data Nederland
Exact Online Exact Softwsare Nederland
Box.com Box Inc Verenigde Staten
Dedicated Dimension Data Nederland
Servers Dimension Data Nederland
Office365 Microsoft Niet bekend
Drupal Websites Dimension Data Nederland
BPM'Online Amazon (AWS) Ierland

 

1.1. VENDOR HOSTED APPLICATIES 

Voor Vendor Hosted Applicaties (oa.  Box.com,  Exact Online, Office365 en BPM’Online) is een registratie op de resp. site vereist waarna tussen de Opdrachtgever en de betrokken Vendor een rechtstreekse contractuele relatie ontstaat.   De applicaties en data worden gehost door de Vendor,  en de bijhorende diensten (backup,  upgrades,  …) worden door de Vendor uitgevoerd.

IT Connect zorgt voor de configuratie,   opleiding en support voor elk van de vermelde applicaties,  dit zoals uiteengezet in de offerte, doch is geen partij in de contractuele relatie tussen de Opdrachtgever en de Vendor.   IT Connect kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen van de resp. Vendor.

1.2. PARTNER HOSTED APPLICATIES

1.2.1.  Algemeen

SugarCRM,  Dedicated Servers en Drupal websites worden gehost in de datacenters van Dimension Data.   De servers worden beheerd door IT Connect.   Hieruit resulteert de volgende dienstverlening door IT Connect :

 • Ter beschikking stellen en onderhouden van een gevirtualiseerde server 
 • Ter beschikking stellen van bandbreedte voor dataverkeer 
 • Hosting van de applicaties en data
 • Backup
 • Licentiebeheer
 • Updates en upgrades

1.2.2.  Dimension Data

Opdrachtgever ontvangt een virtuele server gelokaliseerd in de datacenters van Dimension Data,  Regio Europa.   Elk Dimension Data Centre is conform of overtreft de Tier III normen,   de hoogst mogelijke rating volgens The Uptime Institute:

Security

 • 24x7 monitoring by closed-circuit cameras and onsite guards
 • OpSource data center space is physically isolated and accessible only by OpSource administrators
 • Access is restricted to authorized personnel through biometric two-factor authentication

Power and Environment

 • Redundant UPS and Generator backups for all systems
 • HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) systems are arranged in a N+1 redundancy configuration
 • Automated controls provide the appropriate levels of airflow, temperature, and humidity

Fire Detection and Suppression

 • Multi-zoned, dry pipe, water based fire suppression systems
 • Monitors to sample air and provide alarms prior to pressurization
 • Dual alarm activation necessary for water pressurization
 • Water discharge specific to fire alarm location

Flood Control and Earthquake

 • All facilities built above sea level with no basement areas
 • Moisture barriers on exterior walls
 • Dedicated pump rooms for drainage/evacuations systems
 • Moisture detection systems
 • Location specific seismic compliance
 • All facilities meet or exceed requirements for local seismic building codes

1.2.3.  Databeveiliging

De virtuele servers zijn dedicated per klant, geen andere personen hebben toegang, noch tot de applicatie noch tot de data.   Beveiliging gebeurt door een High Availability Firewall Infrastructuur in combinatie met Intrusion Detection Systems. 

1.2.4.   Backup

Iedere 24 uur wordt een volledige backup gemaakt van alle data zoals beschreven in de offerte.  Backups worden gedurende 14 dagen bewaard.   Additionele backup setup is mogelijk zodat Opdrachtgever desgewenst ook over een fysieke replica van de data beschikt.

1.2.5.  Monitoring services

Elke virtuele server wordt 24 uur op 24 door IT Connect standaard monitoring systeem gemonitored. Onder de standaard monitoring services vallen ping, http, smtp en https. Elke service wordt elke 120 seconden getest op antwoord, indien 2 x 120 sec. geen antwoord wordt een alarm naar IT Connect Support medewerkers gestuurd via SMS en email.

1.2.6. Hosting beschikbaarheidsgarantie

Dimension Data garandeert een toegang tot de server (beschikbaarheid applicaties en data) van minimum 99,9% per jaar.

1.2.7.  Eigendomsbepalingen

Alle data en aanpassingen blijven op elk moment eigendom van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan op elk moment verzoeken om de (partner hosted) applicaties en de data  over te brengen naar een server van zijn keuze. Deze dienst wordt aangerekend in regie.

De eigendoms-, gebruiksrechten en andere bepalingen met betrekking tot SugarCRM en bpm’online worden geregeld in de respectievelijke  End User Subscription Agreement. De Opdrachtgever verklaart deze gelezen en goedgekeurd te hebben.

1.3.  Rapportering van defecten

1.3.1.  Defecten aan (i) het netwerk (internet of locaal bij de Opdrachtgever), (ii) de infrastructuur verkocht of verhuurd door IT Connect of (iii) de door IT Connect geleverde softwareapplicaties die een objectief wezenlijk nadelig effect hebben op de dienstverlening van IT Connect, kunnen 24 uur op 24 uur gemeld worden op volgend telefoonnummer +32 (0)15 79 65 45

1.3.2. De andere defecten aan (i) het netwerk (internet of locaal bij de Opdrachtgever), (ii) de infrastructuur  verkocht of verhuurd door IT Connect of (iii) de door IT Connect geleverde softwareapplicaties Defecten, kunnen gemeld worden op  volgend e-mail adres: support@crm-warehouse.be

1.4.  Responstijd

1.4.1. IT Connect zal binnen de zes (6) uur na het telefonisch onderhoud of desgevallend de verzending van een confirmatie e-mail door IT Connect, het defect zoals beschreven in 1.3.1 nagaan en de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de te ondernemen herstelling of vervanging.

1.4.2. IT Connect zal binnen de drie 3 werkdagen volgend op de confirmatie e-mail door IT Connect het defect zoals beschreven in 1.3.2. nagaan en de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de te ondernemen herstelling of vervanging.

1.5 Hersteltijd

IT Connect zet alle redelijke middelen in om een hersteltijd binnen zes (6) uur na het verloop van de in 1.4.1. vermelde responstijd en binnen drie (3) werkdagen na het verloop van de in 1.4.2. vermelde responstijd te verzekeren.

1.6. Duur en beëindiging

1.6.1. Vendor Hosted applicaties

De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en IT Connect wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Elke Partij kan op elk ogenblik deze overeenkomst beëindigen mits betekening per aangetekend schrijven van een opzeggingstermijn van drie maanden. 

1.6.2. Partner Hosted applicaties

De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en IT Connect wordt afgesloten voor een vaste duur van 12 maanden / 24 maanden / 36 maanden. Indien Partijen geen keuze specificeren wordt  de overeenkomst aangegaan voor een vaste duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij indien :

 • een Partij minstens twee maanden voor de einddatum van de lopende termijn aan de andere Partij per aangetekend schrijven betekent dat zij zich verzet tegen dergelijke verlenging
 • IT Connect minstens 10 weken voor de einddatum van de lopende termijn aan de Opdrachtgever schriftelijk ter kennis brengt dat zij akkoord gaat met een verlenging doch tegen nieuwe voorwaarden, die ineens mee betekend moeten worden aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde beschikt dan over een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van de voormelde kennisgeving om vooralsnog per aangetekend schrijven aan IT Connect te melden dat hij zich verzet tegen een verlenging tegen die nieuwe voorwaarden. Indien de Opdrachtgever dergelijk schrijven niet (tijdig) verstuurd, wordt de overeenkomst verlengd tegen de nieuwe door IT Connect betekende voorwaarden. 

Bij Partner Hosted Applicaties kan een opzeg geen aanleiding geven tot de terugbetaling van reeds betaalde licentie- en/of hosting vergoedingen, welke door IT Connect op jaarbasis afgerekend worden met de Vendor.